I. Bedächtig, nicht eilen - bar 7 of Rehearsal 11 to Rehearsal 13

Symphony No. 4
by Gustav Mahler