I. Bedächtig, nicht eilen - Rehearsal 19 to Rehearsal 20

Symphony No. 4
by Gustav Mahler